ឆ្នាំដំបូងFossil Group ធ្វើMega Clearanceដែលមានការបញ្ចុះរហូតដល់ទៅ60% គ្រប់សាខាទាំងអស់

តែងតែទិញពាក់តែមិនដឹងប្រវត្តិស្ទាយ Crop Top យ៉ាងណាសោះ……