សាហាវ!មួយឈុតៗតម្លៃមិនក្រោម១០០០ពាន់ដុល្លារទេ……

តែងតែទិញពាក់តែមិនដឹងប្រវត្តិស្ទាយ Crop Top យ៉ាងណាសោះ……

Michael Kors បេីកបង្ហាញនៅ រូបរាងម៉ូដែលថ្មី ចុងក្រោយគេបំផុត ....!!!!!!!!